Ida Bagus Maha Gandamayu

  • Jabatan

    Asisten Ahli

  • Gelar

    SE.,M.P.H